تنها یادگار از تو ...

 گشودن راز سر به مهر دل

حبس کلام در زنجیر عشق

سکوتی صادقانه در تلاقی نگاه

بی رنگ ...بی ریا...

فریادی خفته در حنجره

آتشی زیر خاکستر احساس

سردی هوا و بارش برف 

تنها یادگار از تو ...

 

 از : زهرا پویامنش

  

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید