تردید

بوی نرگس و فریاد چکاوک نمی آید

گنجشککان

از روی صنوبر پریده اند

شیر

از بیشه گریخته

آهو

در تردید و تردد زانوان و زمین لرزان ، مبهوت

کوه

به استواری ریشه ها، مشکوک

و نیلوفر

در برکه

همچنان، آرام خفته است.

او میداند، می داند

زمان، در تکوین زایش دیگر

یا مرگ دیگریست!

 

 

از : حجت اله یعقوبی

/ 0 نظر / 24 بازدید