/ 2 نظر / 11 بازدید
بااحترام

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بااحترام

مراقب افکارتان باشید ، به کلمات تبدیل می شوند. مراقب کلماتتان باشید ، به اعمال تبدیل می شوند. مراقب اعمالتان باشید ، به عادات تبدیل می شوند. مراقب عاداتتان باشید، به منش تبدیل می شوند. مراقب منش تان باشید، به سرنوشت تبدیل می شوند. :فرانک آتلاو [خداحافظ]