هنوزم

هنوزم چشمای تو مثل شبای باستاره ست

هنوزم دیدنه تو برام مثل عمردوباره ست

هنوزم وقتی میخندی دلم ازشادی میلرزه

هنوزم باتونشستن به همه دنیا می ارزه

تاگلی ازلب ایوونه توپژمرد و فروریخت

شبنمی غم زده ازگوشه چشمان من آویخت

دوری بین منوتو......دوری ماهی و دریاست
                       

 دوری بین منوتو.........دوری ماه و تماشاست

 

/ 0 نظر / 3 بازدید