سر کوه بلند

سر کوه بلند آمد سحر باد

 

 ز توفانی که می آمد خبرداد

 

د رخت  سبزه لرزیدند و لاله

 

به خاک افتاد و مرغ  از چهچهه افتاد

 

 

سر کوه بلند ابر است و باران

 

 زمین غرق گل و سبزه ی بهاران

 

 گل و سبزه ی بهاران خاک و خشت است

 

برای آن که دور افتد ز یاران

 

سر کوه بلند آهوی خسته

 

 شکسته دست و پا ، غمگین نشسته

 

 شکست  دست و پا درد است ، اما

 

 نه چون درد دلش کز غم شکسته

 

سر کوه بلند افتان و خیزان

 

 چکان خونش از دهان زخم و ریزان

 

 نمی گوید پلنگ پیر مغرور

 

 که پیروز آید از ره ، یا گریزان

 

سر کوه بلند آمد عقابی

 

 نه هیچش ناله ای ، نه پیچ و تابی

 

نشست و سر به سنگی هشت و جان داد

 

 غروبی بود و غمگین آفتابی

 

 سر کوه  بلند از ابر و مهتاب

 

 گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب

 

 اگر خوابند  اگر بیدار ، گویند

 

 که هستی سایه ی ابر است ، دریاب

 

 

سر کوه بلند آمد حبیبم

 

بهاران بود و دنیا سبز و خرم

 

 در آن لحظه  که بوسیدم لبش را

 

 

  نسیم و لاله رقصیدند با هم

.....

از : اخوان

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید