پسین تمام دلهره ها

 

 برای نبودن ها
نیستی
نیازی به فاصله نیست
نیاز، به پنهان شدن نیست
راحت باش
می توانی پشتِ تمامِ بغض ها
پسینِ تمامِ دلهره ها
و پرچینِ خاطره ها
حتی از تمامِ بودنِ خودت هم ، گم شوی
زهرا پویامنش
92/8/8

 


/ 0 نظر / 27 بازدید