انتظار را چگونه باید تعبیر کرد؟

 

 برایم تعبیر کن؟

وفاداری در انتظارِ آمدن ...نیست ؟ 

اگر نیست چیست ؟

این واژه های درمانده ی زمینیان در بیان انتظار نیست

باور دارم که می آیی ...

باور دارم دل کوچک من گنجایش خیال حضور تو را هم ندارد!!!

پس انتظار را برایم تعبیر کن ؟ 

 چگونه باشم در شایستگی حضور ...

از: زهرا پویامنش

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
یه بچه

یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟ برایــش صــادقـانه مـی نویـســم، بــرای آنکه بـاید بـاشد و نـیـست ... [گل][گل][گل]