سوالات فرادانشی از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه(2) ازفصل ششم


سوالات فرادانشی فصل ششم ( کروموزم ها و میتوز )

کدام اندامک زیر در تشکیل دوک تقسیم نقش دارند؟

الف)هسته      ب)میتوکندری         ج)دستگاه گلژی      د)شبکه آندوپلاسمی         ه)ریزلوله چه

اگر شخصی در حال مشاهده یک سلول در طی تقسیم میتوز باشد، کدام یک از موارد زیر شاهدی بر این مدعاست که سلول مورد نظر یک سلول گیاهی است یا جانوری؟

الف) فقدان رشته های دوک                   ب) فقدان سانتریول ها              

ج) مضاعف شدن کروموزم ها                   د) ناپدید شدن غشای هسته

یک کروموزم در شکل باز شده خود در کدام مرحله قرار دارد؟

الف) اینترفاز               ب) پروفاز                ج) متافاز               د) آنافاز               ه) تلوفاز

کدام گزینه در مورد چرخه سلولی صحیح است؟

1- تولید هیستون درمرحله S حداکثراست       2- مرحلهG2 در انتهای خود دارای نقاط وارسی است

3-حداکثرفشردگی کروموزمها دراواسط پروفاز دیده میشود      4- همه سلولها وارد مرحله S میشوند

الف) 1، 3، 4                ب) 2، 3                ج) 1، 2                 د) فقط 2   

در کدام مراحل میتوز، اعمال انجام شده، عکس یکدیگر است؟

الف) پروفاز با متافاز                  ب) پروفاز با تلوفاز                   ج) متافاز با آنافاز

د) متافاز با تلوفاز                      ه) پروفاز با آنافاز 

برای مشاهده سلول های در حال تقسیم یک کرم پهن ( 2n=6 تعداد کروموزم ها) از پادتن نشانداری استفاده کردیم که اختصاصاً به سانترومر وصل می شود. سپس زیر میکروسکوپ فلورسانت، موقعیت این پادتن را بررسی کردیم. به نظر شما سلول روبرو در چه مرحله ای از تقسیم است؟

●   

            ●     ●

الف) تلوفاز میتوز                  ب) متافاز میوز1

ج) پروفاز میوز2                    د) پروفاز میتوز

 

 

    

برای تعیین اینکه میکروتوبول ها در طول آنافاز از سمت متصل به کروموزم تجزیه می شوند یا از سمت متصل به سانتروزوم، آزمایشی به شرح زیر انجام شد.

ابتدا میکروتوبول های سلول را با ماده فلوئورسنت نشان دار کردیم و هنگام انجام آنافاز به وسیله لیزر نشانه موجود بر روی یک ردیف از

میکروتوبول ها را پاک کردیم. نتایج                                                      

به این صورت بود                                                               

به نظر شما کدام گزینه نتیجه این

آزمایش است؟

الف) میکروتوبولها از سمت متصل به کروموزم تجزیه می شوند.

ب) میکروتوبول ها از سمت متصل به سانتروزوم تجزیه می شوند.

ج) توبولین ها از وسط برداشته میشوند                د) میکروتوبول ها به عقب کشیده می شوند

سلول ها در فاز G2 چرخه سلولی ..............

الف) همانند سازی DNA و تقسیم سلولی را انجام داده اند

ب) همانند سازی DNAرا انجام ولی تقسیم سلولی را انجام نداده اند

ج) تقسیم سلولی را انجام و لی همانند سازی DNA را انجام نداده اند.

د) بدون قابلیت کنترل تقسیم خواهند شد.           ه) هرگز تقسیم سلولی را انجام نمی دهند 

در هر سلول کمترین مقدار DNA مربوط به کدام مرحله از چرخه سلول است؟

الف) S                  ب) G1                   ج) متافاز                   د) G2

 در کدامیک نقطه آغاز و پایان همانند سازی روبروی هم قرار میگیرد؟

الف) اسپیروژیر           ب) پنی سیلیوم           ج) استرپتوکوکوس           د) مخمر

کدام سلول زیر دوک تشکیل نمی دهد؟

الف)سلول بنیادی ریشه آفتابگردان      ب)لنفوسیتB        ج)اریتروسیت        د)سلول ماهیچه ران

 سوالات فرادانشی از فصل هفتم ( میوز و تولید مثل جنسی )

کدام پدیده ویژگی خاص میوز است؟

الف) دو مرتبه همانند سازی                          ب) جدایی کروموزم های هومولوگ

ج) دو مرتبه تقسیم سانترومر                         د) جدایی کروماتیدهای خواهری

هسته سلولی دارای 26 کروموزم است . این سلول در متافاز دوم دارای چند تتراد است؟

الف)26           ب) 52               ج) 13                    د) 6                  ه) 0

در کدام مرحله تقسیم سلول، خارج هسته هاپلوئید، تشکیل دوک، آغاز می شود؟

الف) پروفاز میوز1           ب) پروفاز میتوز           ج) متافاز میتوز             د) متافاز میوز2

سلولی که در مرحله پروفاز1 میوز دارای 16 سانترومر است، دارای چند تتراد است؟

الف) 8               ب) 4                     ج) 2                     د) 16

از یک سلول 24 کروموزمی به دنبال یک میوز و سه مرحله میتوز، چند سلول ایجاد می شود و هر سلول دارای چند کروموزم است؟

الف) 23- 12              ب) 16- 24                 ج) 32- 16              د) 8- 12

سلولی که در آنافاز 1 میوز در هر قطب دارای 16 ملکول DNA است در آنافاز2 همان تقسیم در هر قطب دارای چند کروموزم است؟

الف) 4                     ب) 8                   ج) 16                 د) 32

در یک سلول زاینده فرضی با 2n=6 کروموزم، در متافاز میوز1 چند نوار پلی نوکلئوتیدی دارد؟

الف) 3                 ب) 6                 ج) 12                 د) 24

کدام یک از تعاریف زیر در مورد تولید مثل جنسی درست است؟ 

الف)هاگها توسط اتصال دو گامت هاپلوئیدی ایجاد میشوند             ب) زاده ها ازنظرژنتیکی با والدین خود مشابهند                ج) گامتهای دیپلوئید توسط میتوز حاصل می شوند

د) لقاح منجر به تولید تخم های دیپلوئید میشود              ه) گامتهای زن و مرد، هر دو دیپلوئیدند

نسبت مولکول های DNA موجود در یک سلول بعد از سیتوکینز 2 با مولکول های DNAمرحله پروفاز1 همان سلول چقدر است؟

الف) 1 به 2            ب) 1 به 4             ج) 1 به 6             د) 1 به 8

 

سؤالات فرادانشی از فصل هشتم ( ژنتیک و خاستگاه آن )

خانمی دو بار ازدواج کرده است. شوهر اول او گروه خونی A و فرزندشان گروه خونی O داشت. شوهر دوم این خانم گروه خونی B و فرزندشان گروه خونی AB دارد. گروه خونی این زن دارای کدام ژنوتیپ است؟

الف) AB               ب) AO             ج) BO               د) OO             ه) AA

با سه ژن مستقل و متوالی A,B,C در انسان، چقدر احتمال دارد که از مادری با ژنوتیپ AaBBCc و پدری با ژنوتیپ AAbbCc ، فرزندی با ژنوتیپ AABbcc متولد شود؟

الف) 1/2               ب) 1/4               ج) 1/8             د) 1/16               ه) 1/64

خانواده ای دارای دو فرزند است. پدر و مادر این خانواده، دارای گروه خونی B هستند. احتمال اینکه فرزند اول این خانواده گروه خونی O داشته باشد، 16/0است. احتمال این که هر دو فرزند این خانواده دارای گروه خونی O باشد چقدر است؟

الف) 0064/0         ب) 0256/0            ج) 04/0           د) 4/0             ه) 4096/0

در زنبور جنسیت به وسیله ژنی چند اللی تعیین می شود. زنبورهایی که هاپلوئید یا نسبت به یکی از الل ها هموزیگوت باشند، نر خواهند خواهند بود. زنبورهای دیپلوئید هتروزیگوت ماده می شوند. یک زنبور نر با زنبور ماده ای که هیچ یک از الل هایش برای این ژن مشابه او نیست، آمیزش انجام میدهد

والد ماده تعدادی از زاده های F1 را نیز از راه بکر زایی پدید می آورد. اگر در F2 فراوانی افراد نر و ماده برابر باشد، چه کسری از ماده های F2 حاصل بکر زایی هستند؟

الف) 35/2             ب) 43/3            ج) 46/1               د) 35/2               ه) صفر

مردی با گروه خونی A دارای دو فرزند است. پلاسمای یکی از این فرزندان با سلول های قرمز پدر آگلوتینه می شود، اما فرزند دیگر چنین چیزی را نشان نمی دهد. جملات صحیح را انتخاب کنید.

1- پدر بایداز گروه خونی Aهتروزیگوت باشد           2- فرزندان باید دارای مادرهای متفاوت باشند

/ 0 نظر / 2 بازدید