نگرانم

سرد ی ثانیه و هوایی سردتر
شب در انعکاس ماه و آینه
و افکاری نمدار...
جای هیچ نگرانی نیست
در تمامِ رفتن ها از خود
نبودن ها
اما افسوس
شب را
نفهمیدم ...

با ارادت پویامنش
92/5/25 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید