اگر می روم

گاه می اندیشم

اگر می روم

هیچ جای گله ای نیست!

ما تحمل می کنیم

گرچه جدا از هم،

و روزی خواهد آمد

از سوز سرمای واپسین روزمرگی ها می گذریم

تا یخِ سالهای  دیرین را بشکنیم

و تصویر خود  را در آبی آرام باز شناسیم...

 زهرا پویامنش

10امرداد 92

/ 0 نظر / 9 بازدید