خوابی شاید

 

خوابی شاید...

خوابِ شیرین بعدازظهری تابستانی زیر تک درخت نارون.

چشمهایم را ببندم و گوش بسپارم

به صدای گنجشکان معصوم

و آبشار خروشان

و بال زدن مرغابیهای وحشی در برکه ای جدا شده از خشم آبشار

و در رویای پرواز در آبی نیلگون

و صدای امواج دریا

می خواهم خواب بمانم...

بیداری ام نشاید...

هیچ و دیگر هیچ...

 

از : زهرا پویامنش

/ 0 نظر / 4 بازدید